معرفی پرسنل گروه سلامت کار، بهداشت حرفه ای

   نام و نام خانوادگی : مهندس حبیب اله چگینی
   سمت :رئیس گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686205
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس علی جعفری
   سمت :کارشناس سلامت کار
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686205
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس اصغر پایون
   سمت :کارشناس سلامت کار
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686205
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس ابوالحسن شاهری
   سمت :کارشناس سلامت کار
   مدرک تحصیلی : -
   شرح وظایف : -
   تلفن تماس : 02833686205
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0