معرفی پرسنل گروه سلامت محیط، بهداشت محیط

  نام و نام خانوادگی : مهندس غلامرضا احدی
  سمت :رئیس گروه سلامت محیط مرکز بهداشت استان
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833690511
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس اکرم باحجب مقنیان
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833678982
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس عسکر شریف زاده
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02835230203
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس خدیجه افشار
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833690511
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس رضا طهماسبی پور
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833690511
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مینا الهام کیا
  سمت :کارشناس آزمایشگاه آب
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833690167
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس زهرا پیشدادیان
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833690167
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص

  نام و نام خانوادگی : مهندس مریم کنعانی نژاد
  سمت :کارشناس سلامت محیط
  مدرک تحصیلی :-
  شرح وظایف :-
  تلفن تماس : 02833678982
  نمابر :-
  رایانامه : نامشخص


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0