معرفی پرسنل گروه سلامت محیط، بهداشت محیط

   نام و نام خانوادگی : مهندس شیرین نادری
   سمت :مدیر سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678982
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس کرم باحجب مقنیان
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678982
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس غلامرضا احدی
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690511
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس خدیجه افشار
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690511
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس رضا طهماسبی پور
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690511
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس خدیجه صادقی
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690167
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس مینا الهام کیا
   سمت :کارشناس آزمایشگاه آب
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690167
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس زهرا پیشدادیان
   سمت :کارشناس سلامت محیط
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : -
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  گروه دورانV6.0.9.0