علمی و آموزشی واحد امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث غیر مترقبه    گروه دورانV6.0.9.0