علمی و آموزشی  گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0