لیست اسامی سموم مجاز    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0