لیست اسامی سموم مجاز    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0