معرفی پرسنل واحد امور مالی

   نام و نام خانوادگی :  معصومه ابوالحسن یوسفیها
   سمت : رئیس حسابداری و عامل مالی معاونت بهداشت 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672106
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : حامد تردست
   سمت :کارشناس امور مالی
   مدرک تحصیلی :کارشناس حسابداری گرایش مالی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672106
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


   نام و نام خانوادگی : بتول کشاورز
   سمت :کارشناس امور مالی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672106
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0