معرفی پرسنل واحد امور مالی

   نام و نام خانوادگی : سجاد بحری
   سمت : عامل مدیر مالی معاونت بهداشت 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686402
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : حامد تردست
   سمت :کارشناس حسابداری
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672106
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  گروه دورانV6.0.9.0