معرفی پرسنل واحد آمار و تحلیل عملکرد

   نام و نام خانوادگی : زهرا کشاورز قاسمی
   سمت : کارشناس مسئول آمار و تحلیل عملکرد 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690166
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : زهرا برجی خانی
   سمت : کارشناس جمع آوری و تحلیل آماری
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690166
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0