شرح وظایف واحد امور دارویی

  •  تهیه داروهای مورد درخواست سایر واحدهای معاونت بهداشتی و واحد های دارویی شهرستانها
  •  توزیع داروهای درخواستی مراکز در اسرع وقت
  •  کنترل کمی و کیفی دارو های موجود در انبار
  •  نظارت بر عملکرد فنی مسئولین امور دارویی واحدهای تابعه
  •  هماهنگی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک بین مراکز و یا  با سایر دانشگاهها
  •  تدوین متون آموزشی و بررسی متن های آموزشی ارسالی از مراکز
  •  آموزش مسئولین امور دارویی بدو خدمت و بازآموزی
  •  تشکیل جلسات کارشناسی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
  •  باز نگری و اصلاح فرم های آماری
  •  شرکت در جلسات و کارگاههای مرتبط
  •   تهیه گزارشهای در خواستی
  •   اجرای طرحهای تحقیقاتی در صورت لزوم

  رسالت :
  • تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه

  خط مشی ها :
  • تامین، نگهداری و توزیع داروهای اساسی مورد نیاز حوزه معاونت بهداشتی
  • هماهنگی و تعامل با واحدهای مرتبط بین بخشی و درون بخشی
  • نظارت و پایش انبار دارویی و عملکرد واحد دارویی
  • آموزش و بازآموزی پرسنل در گیر امور دارویی

  شرح وظایف واحد امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان به شرح زیر قابل دسترسی و دریافت می باشد:


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0