دستورالعمل ها ی واحد امور دارویی


    یکی از محورهای مهم اجرای برنامه پزشک خانواده و پوشش بیمه‌ای جمعیت روستایی، عشایری و ساکنین شهرهای زیر 20.000 نفر، ارایه خدمات دارویی است. که  فصل‌های سوم، ششم و نهم نسخه 1-19 جهت استفاده کارشناسان اموردارویی، به شرح زیر قابل دریافت می باشد. 


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0