شرح وظایف امور نیروی انسانی

  •  تعیین اولویت هاونیازهای نیروی انسانی واحدهای ارائه دهنده خدمات
  •  نظارت مستمر بر توزیع وتعیین محل خدمت مشمولین طرح
  •  مدیریت اطالعات نیروی انسانی
  •  نظارت بر فعالیت نیروی انسانی مراکز ارائه خدمات در قالب شرح وظایف مربوطه
  •  بررسی و تجزیه و تحلیل متناسب با بار مراجعه برای دریافت خدمات بهداشتی یا پرسنل مورد نیاز
  •  زمان سنجی خدمات و سرانه مراجعه
  •  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه براساس ضوابط گسترش
  •  جمع آوری اطالعات آماری مورد نیاز در زمینه اشتغال نیروهای مختلف بهداشتی
  •  پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز
  •  نگهداری اطالعات نیروی انسانی طبق آخرین تغییرات و جابه جایی در واحد ها
  •  هماهنگی با واحد های تابعه در شبکه های بهداشت به منظور دریافت آخرین تغییر و تحوالت نیروی انسانی
  •  پیش بینی نیاز مراکز به نیروی انسانی با توجه به طرح های توسعه و راه اندازی مراکز جدید در سیستم
  •  برنامه ریزی به منظور جذب نیروهای انسانی
  •  تنظیم ضوابط به کارگیری نیروها به نحوی که تداوم خدمت در واحد های مختلف بهداشتی تامین گردد.

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0