معرفی پرسنل امور نیروی انسانی

   نام و نام خانوادگی : سمانه ذوالقدر
   سمت :کارشناس مرکز مدیریت شبکه
   مدرک تحصیلی :نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678980
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0