دستورالعمل برنامه بهداشت اماکن عمومی      6.0.15.0
      گروه دورانV6.0.15.0