دستورالعمل برنامه دخانیات    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0