دستورالعمل برنامه حشرات و جوندگان        6.0.9.0
        گروه دورانV6.0.9.0