دستورالعمل برنامه حشرات و جوندگان        6.0.15.0
        گروه دورانV6.0.15.0