دستورالعمل برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی در بخش سلامت    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0