دستورالعمل برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی در بخش سلامت    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0