چک لیست های بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی

    چک لیست های بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی جهت بازرسی از کلیه اماکن مرتبط با موادغذایی، اماکن عمومی، مراکز آموزشی و تربیتی و با هدف بررسی میزان انطباق شرایط محل با قوانین، مقررات  و الزامات بهداشتی توسط وزارت بهداشت تدوین شده است. کلیه متقاضیان فعالیت در صنوف می توانند با مراجعه به چک لیست های اختصاصی هر امکنه از الزامات بهداشتی مکان مطلع شوند.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0