سامانه استعلام پروانه بهداشتی 

    برای مراجعه به سامانه استعلام پروانه‌های بهداشتی سازمان غذا‌ و‌ دارو دانشگاه جهت صحت سنجی مشخصات موادغذایی بسته‌بندی شده، به آدرس زیر مراجعه نمایید:

     

    http://fdacrm.ir/search.aspx


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0