آموزشگاه‌های بهداشت اصناف

    به استناد قانون کلیه متصدیان و کارگران مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشمول ماده 13 موظفند ساعات  آموزشی را در آموزشگاه‌های اصناف بر اساس نوع شغل خود طی کنند. ساعات آموزشی بر اساس شغل تغییر کرده و برای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 24 ساعت و برای اماکن عمومی 20 ساعت می باشد. 

    برای دریافت آدرس و لیست آموزشگاه‌های بهداشت اصناف فعال در سطح استان کلیک نمایید.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0