استانداردهای برنامه هوا      6.0.20.0
      گروه دورانV6.0.20.0