برنامه ارزیابی و آمادگی خانوار در برابر بلایا (DART)    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0