برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای (SNS)    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0