برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای (SNS)    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0