برنامه ارزیابی آسیب پذیری مراکز بهداشتی و درمانی (SARA)    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0