برنامه نظام مراقبت بلایا (DSS)    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0