برنامه نظام مراقبت بلایا (DSS)    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0