فعالیت های مرکز جامع تکامل کودکان

  درحال حاضر واحدهای فعال شامل ویزیت پزشک متخصص اطفال دوره دیده تکامل کودکان، اتاق تست بیلی، گفتار درمانی، کار درمانی، شنوایی سنجی، بازی درمانی می باشد و مرکز جامع تکامل کودکان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و بیمارستان کودکان قدس در حیطه های زیر فعالیت می نماید:
   ویزیت پزشک متخصص کودکان:
  ویزیت کودکان ارجاعی از طرف مراکز خدمات جامع سلامت توسط آقای دکتر مسعود رضایی متخصص کودکان (پزشک دوره دیده تکامل کودکان) که درحال حاضر فقط روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10 تا 14 در مرکز تکامل حضور دارند انجام میگیرد.
  توضیح: کودکان ارجاعی شامل مواردی است که در یک یا چند حیطه تکاملی پرسشنامه تکامل ASQ امتیاز کافی دریافت ننموده اند و یا توسط پزشکان بخش خصوصی و درمانگاه اطفال بیمارستان قدس شناسایی و ارجاع شده اند.
    انجام تست تشخیص تکاملی بیلی:
  انجام تست بیلی توسط خانم مداح علی کارشناس مامایی و خانم رضایی کارشناس بهداشت دوره دیده در تست سنجش تکامل برای کودکان 15روزه تا پایان سه و نیم سالگی (با تعیین وقت قبلی) انجام می گیرد.
  در اجرای تست بیلی ساعت نوبت دهی و شرایط جسمی و محیطی کودک پرسیده می شود و در هر روز دو نوبت داده می شود .زمان هر تست، مطابق با سن کودک و تعامل وی از یک تا دو ساعت طول می کشد. کودک بایستی فارسی زبان و سرحال و نیز از نظر ظاهری، سالم و نرمال باشد.
   مشاوره روانشناسی:
  مشاوره روانشناسی توسط خانم مرتضی پور کارشناس ارشد روانشناسی، همراه با آموزش فرم بازی با کوودک بر اساس سن کودک و اصول CCD ( بازی درمانی) انجام میگیرد.
  همچنین ویزیت روانپزشک کودکان درصورت نیاز در درمانگاه اطفال توسط روانپزشک کودکان انجام می شود و ارجاع مشاوره های روانپزشکی مربوط به والدین با نظر پزشک مرکز تکامل به بیمارستان 22 بهمن قزوین انجام میگیرد.
    گفتاردرمانی:
  گفتار درمانی توسط خانم کاظمی کارشناس گفتار درمانی همه روزه با تعیین وقت قبلی انجام می شود.
  درمان و مشاوره انواع اختلالات گفتار، اختلالات زبان، اختلالات ارتباطی و شناخت در کودکان زیر ۶ سال، کودکان دارای اختلالات رشدی زبان ناشی از ناتوانی ذهنی، آسیب شنوایی، اُتیسوم و....، کودکان داری تأخیر گفتار و زبان، اختلالات یادگیری، اختلالات تلفظی، اختلالات تشدید ناشی از شکاف لب و کام، ناتوانی در گفتار مانند لکنت و کالترینگ و اختلال در بلع می توانند از خدمات حرفه ای و تخصصی این واحد بهره مند شوند.
    کاردرمانی:
  کار درمانی توسط خانم ذوالقدر کارشناس کار درمانی همه روزه با تعیین وقت قبلی انجام میگیرد.
  کاردرمانی به طور اختصاصی درزمینه ی کودکان فعالیت وسیع دارد و شامل:
  الف) کار درمانی جسمی (حسی- حرکتی) در کودکان دچار فلج مغزی، اختالالت حرکتی، بیماریهای متابولیوک نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا و...
  ب) کاردرمانی در زمینه اختلالات ذهنی و روانپزشکی در کودکان مبتال به اختلالات نافذ رشد (اوتیسم، آسپرگر، سندرم رت و ...)، کودکان مبتلا به اختلالات کمبود توجه و کودکانی با تشخیص اختلالات بیش فعالی و نقص در توجه و تمرکز، مشکلات اضطرابی و افسردگی، وسواس، کودکان با اعتماد به نفس پایین، عدم کاربرد یکی از اعضای بودن ، مشکلات هوشوی و کم توانی ذهنی فعال میباشد اختالالت رفتاری مانند (پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی، نافرمانی، رفتارهای منفی و...)
    شنوایی سنجی:
  شنوایی سنجی توسط خانم نیلی و سایر همکاران مستقر در واحد شنوایی سنجی همه روزه و انجام تست AABR با تعیین وقت قبلی انجام میگیرد.
  واحد شنوایی سنجی در بیمارستان دارای دستگاههای پیشرفته اودیومتری، تمپانومتری، غربالگری شون وایی ( AABR ویوهه بیماران مرکز تکامل) می باشد که مجموع اقدامات انجام شده برای مراجعین مشتمل بر ارزیابی شنوایی تا سنین بزرگسالی بوده به نحوی که وجود هرگونه اختلال شنوایی و میزان آن مشخص می گردد.
  نکته ی قابل توجه این است که تمامی اقدامات انجام شده در بخش شنوایی سنجی برای آشکارسازی هر چه سریع تر مشکلات شنوایی کودکان بوده تا به دنبال آن روند توانبخشی شنوایی در همان سنین پایین به صورت هدفمند انجام شود. لازم به ذکر است جهت کلیه کودکان مراجعه کننده به مرکز تکامل پرونده تشکیل می شود و پیگیری های مربوطه طبق تاریخ های داده شده انجام می شود.

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0