واحدهای فعال مرکز جامع تکامل کودکان

  درحال حاضر واحدهای فعال شامل ویزیت پزشک متخصص اطفال دوره دیده تکامل کودکان، اتاق تست بیلی، گفتاردرمانی، کار درمانی، شنوایی سنجی، بازی درمانی می باشد و مرکز جامع تکامل کودکان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و بیمارستان کودکان قدس در حیطه های زیر فعالیت مینماید:
  •  ویزیت پزشک متخصص کودکان
  •   انجام تست تشخیص تکاملی بیلی
  •  مشاوره روانشناسی
  •  گفتار درمانی
  •  کار درمانی
  •   شنوایی سنجی

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0