شرح وظایف برنامه جلب مشارکت های مردمی

  •  بررسی وبرنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه واجرای خط مشی ها درقالب سیاست های وزارتخانه
  •  هماهنگی وهمکاری با سایر واحدهای ذیربط دراجرای طرحها وبرنامه های موردنیاز در زمینه مربوط
  •  ایجاد وتقویت مکانیسم های مناسب برای همکاریهای بین بخشی
  •  شرکت در شوراهای بهداشتی استان وشهرستان درارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقاءسطح سلامت
  •  برنامه ریزی درجهت شناساندن طرح جلب مشارکتهای مردمی (درقالب برنامه داوطلبان سلامت محلات –داوطلبان متخصص) در بخش های توسعه
  •  انتخاب مرکز مناسب ازلحاظ جغرافیایی بمنظور اجرای طرح مشارکت مردم
  •  نظارت برمشارکت داوطلبان سلامت دربلوک بندی منطقه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
  •  کنترل ،رفع خطا واستخراج وتجزیه وتحلیل آماروتهیه گزارش جلب مشارکتهای مردمی درراستا ی بهبود برنامه
  •  تهیه جداول اطلاعاتی و استخراج شاخص ها ی برنامه وتنظیم آنها به شکل نموداردرراستای انعکاس مشارکت مردم دربرنامه های بهداشتی وپیشبرد اهداف برنامه
  •  جمع آوری گزارش وعملکرد مشارکت مردم (درقالب برنامه داوطلبان سلامت محلات - داوطلبان سلامت متخصص ) جهت ارائه به مراتب بالاترو درج در نشریه ها
  •  برنامه ریزی درراستای توانمندسازی کارشناسان جلب مشارکتها ی مردمی و مربیان داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های مشارکت مردم
  •  برنامه ریزی درراستای ارتقای کمی وکیفی سلامت مردم منطقه (داوطلبان سلامت محلات - داوطلبان سلامت متخصص )
  •  نظارت برمشارکت داوطلبان سلامت در اخذ اطلاعات جمعیتی ،آماری مربوط به مرگ ،تولد ،مهاجرتها وپیگیری درزمینه برنامه های تنظیم خانواده ، مادران ،اطفال ،ثبت مرگ در مراکز بهداشتی درمانی

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0