معرفی کارشناس برنامه جلب مشارکت های مردمی

   نام و نام خانوادگی : زهرا فتاحی
   سمت :کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه 
   مدرک تحصیلی : نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678980
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0