شرح وظایف برنامه جلب مشارکت های مردمی

  •  بهره‌گیری از داده‌های آماری جمع‌آوری شده به منظور برنامه‌ریزی سالانه
  •  جمع آوری ، جمع بندی و ارسال آمار مربوط به بیمه سلامت
  •  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی
  •  ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی
  •  پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه
  •  پیگیری اخذ اعتبار از اداره کل بیمه وتوزیع متناسب اعتبارات بیمه روستایی بین شبکه
  •  برآورد پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های نظام سلامت
  •  تدوین چارت سازمان حوزه سلامت
  •  اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در استان
  •  برنامه ریزی و شرکت در پایش ستادی ؛ بیمه روستایی و جمع بندی پایشها وارائه پسخوراند
  •  شرکت در پایشهای مشترک با بیمه سلامت
  •  تشکیل کمیته استانی بیمه روستایی و اجرای مصوبات
  •  پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردم و مسئولین
  •  شرکت در تدوین دفاتر و تشکیلات استان و شهرستانها
  •  سایر وظایف محوله.......

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0