روز جهانی آسم - 13 اردیبهشت ماه 1401 مصادف با اولین سه شنبه ماه May سال 2022 


    شعار روز جهانی آسم :

    رفع کاستی ها در مراقبت از بیماران مبتلا به آسم    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0